Türkiye’de Psikiyatri Klinikleri : Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Geçmişi 1895 yılına kadar uzanan Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz bazı bilgileri ilginize sunuyoruz. – TürkPsikiyatri |

 

1895 yýlýnda Canik Sancaðýna ( Samsun ) Mutasarrýf olarak tayin edilen Hamdi Simavi Bey, ilk olarak þehrin þiddetle ihtiyaç duyduðu su, ulaþým ve hastane eksikliklerinin giderilmesi için çalýþmalara baþlar. O tarihlerde bugünkü Vidinli Otelinin arka kýsmýnda bulunan 2 katlý ahþap binada belediye doktoru Tevfik Bey , hasta ve yaþlýlarýn tedavileri ile meþgul olurdu.Ýmkansýzlýklar içinde bulunan bu kuruluþa hastane denemezdi.Þehirde birkaç Rum Doktoru ile yine Rumlarca iþletilen birkaç hastane mevcuttu. Mutasarrýf Hamdi Simavi Bey Canik Sancaðýnda yetiþtirilen tütünün her denginden 40 para ayrýca Tüccar Konþimentosunun her birinden 30 para alýnmasýna ve bu toplanan paralarýn þehri yukarýda saydýðýmýz eksikliklerinin tamamlanmasý iþlerinde harcanmasýný emretti.

Bu paralarýn toplanmaya baþlanmasýyla Hamdi Simavi Bey , Vilayet yetkililerini, Belediye Meclis Üyelerini , Ticaret – Ziraat Odalarý bu toplantýda hastane yaptýrma kurulu teþekkül ettirildi.Bu kurulda Arzuoðlu Totoraki Beyin Baþkanlýðýnda görev alan diðer 4 kiþi ise þu isimlerden oluþuyordu: 2.Baþkan ; Yelkencizade Hüseyin Bey , üyeler ;Nemlizade Hamdi Bey , Kapanoðlu Kostaki Bey ve Çiftçiyan Bey 2 di. Bu kurul ilk iþ olarak bugün Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi olarak hizmet veren Devlet Hastanesinin arsasýný Gülefoðlu Bey’den satýn adlý.Derhal inþaata baþlandý.

1902 yýlýnda tamamlanan bina ile Samasun çok güzel bir hastaneye kavuþtu.Devrim padiþahýn ismine izafeten hastaneye ‘’CANÝK HAMÝDÝYE HASTANESÝ ‘’ adý verildi.Açýlýþta Nemlizade Hamdi Bey’in temin ettiði 800 altýn kredi ile Avrupadan getirtilen malzemelerle hastane donatýldý.50 yataklý bu hastaneye Fransa dan oporatör doktor Latour 10 altýn maaþla doktor olarak getirildi.Hastanede baþhekim yoktu.Hastaneyi bir yönetim kurulu ve kurulun tayin ettiði hastane müdür Hasan Hayri Efendi yönetiliyordu.Nihayet 1908 yýlýnda Opr.Dr.Yorgaki Bey hastaneye ilk baþtabip olarak atandý.Bu tarihlerde de hastanenin ismi ‘’CANÝK GUREBA HASTANESÝ’’ þekline dönüþtürüldü.

1.Cihan Harbi sýrasýnda hastane faaliyetlerini bir ara durdurdu.1919 yýlýnda Ýngilizlerin Samsunu iþgallerinde Amerikalýlar hastaneye el koydu.1920 yýlýnda Amerikalýlar Samsunu terk ederken hastaneyi bir kurula devrettiler. Cumhuriyetin ilaný ile hastane 1924 yýlýnda özel idareye devredildi. Ve ‘’SAMSUN MÝLLET HASTANESÝ ‘’ ismini aldý. 1954 yýlýna kadar özel idarece bu hastane o yýl Türkiyedeki bütün özel idare hastaneleri gibi Samsun Millet Hastanesi’de Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlýðý’na verildi.Ýsmi SAMSUN DEVLET HASTANESÝ oldu.

Samsun Devlet Hastanesini onarmak ve yeni ek tesisler ilave etmek üzere 1963 yýlýnda Samsun Devlet Hastanesi Yardým Derneði kuruldu.Bu dernek ilk önce 30 yataklý ek bir pavyon inþa ederek hastanenin yatak sayýsýný 80’ne çýkarttý. Dernek bu çalýþmalarýna aralýksýz devam etti.1970 yýlýna gelindiðinde yatak sayýsý 160 ‘a çýkarýlmýþtýr.1965 yýlýnda Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlýðý’nca inþaasýna baþlanan bugünkü Devlet Hastanesi 1970 yýlýnda bitti ve o yýlýn mayýs ayýnda hastane yeni ve modern binasýna taþýndý.

1970 yýlýnda Devlet Hastanesi yeni binasýna taþýnmasýyla hastanemiz bir yýla yakýn süre boþ ve bakýmsýz olarak kaldý.1971 yýlý Mayýs ayýnda KARADENÝZ BÖLGESÝ RUH SAÐLIÐI olarak hizmete sokuldu.Ýsmi bilahare KARADENÝZ BÖLGESÝ RUH VE SÝNÝR HASTANESÝ olarak deðiþtirildi.1980 yýlýnda Hastanemizin ismi Karadeniz Bölgesi ünvaný kaldýrýlarak RUH SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI HASTANESÝ oldu.

 

 

Psikiyatri Uzmanları :

1 Nazan ALTUNTAÞ Psikiyatri Uzmaný
2 Enver GÜL Psikiyatri Uzmaný
3 AYÞE GÖKÇEN GÖNEN Psikiyatri Uzmaný
4 ONUR TANKAYA Psikiyatri Uzmaný
5 MEHMET ÇEVÝK Psikiyatri Uzmaný
6 Fatma ÇOKER Psikiyatri Uzmaný
7 Kamuran USLU Psikiyatri Uzmaný
8 Esra GÖRGÜN Psikiyatri Uzmaný
9 Mustafa SEÐMEN Psikiyatri Uzmaný
10 Burak FÝRÝDÝN Psikiyatri Uzmaný
11 Feride MEYDAN Psikiyatri Uzmaný
12 Nilay ÖLÇEK DENÝZ Psikiyatri Uzmaný
13 Özcan KILIÇ.O. KAFALI Psikiyatri Uzmaný
14 Asibe ÖZCAN Psikiyatri Uzmaný
15 Zuhal ABANOZ Psikiyatri Uzmaný
16 Atýl MANTAR Psikiyatri Uzmaný
17 Hüsrev ÖZ Psikiyatri Uzmaný
18 Atýl MANTAR Psikiyatri Uzmaný

Çocuk Psikiyatri Uzmanları :

1 Ömer Faruk AKÇA Çocuk Psikiyatri Uzm.
2 Gökçe Nur SAY Çocuk Psikiyatri Uzm

Psikologlar :

1 Tümer DOĞAN Psikolog
2 Şengül BÖCÜ Psikolog
3 Oya KAPTAN Psikolog
4 İbrahim YALÇIN Psikolog
5 Murat KAPLAN Psikolog
6 Erol KURT Psikolog

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir